ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ

Студентське самоврядування

Наукова робота

Пріоритетним напрямком освітньої діяльності  МАУП є виховання висококваліфікованих керівників, провідною ціллю діяльності  яких стане реалізація принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях.

Колектив кафедри економіки і підприємництва працює над науково-дослідною темою: “Теоретичні і методико-прикладні аспекти економічних відносин АПК в умовах інтеграції та глобалізації”. Керівник напряму – Юрченко В.В. кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва.

Колектив кафедри гуманітарно-природничих дисциплін та соціології працює над науково-дослідною темою: “Механізми побудови нових суспільних формацій та формування готовності особистості до інтеграції та адаптації в соціокультурний простір”. Для розробки цього напрямку залучені кращі науковці не тільки кафедри, але й Херсонщини в цілому. 

Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням вимог cучасної науки, системності, методологічної фундаментальності та необхідності наближення теоретичних досліджень до вимог практики.

Викладачі ХІ МАУП у своїх наукових працях підіймають та досліджують найбільш актуальні та життєві проблеми сьогодення, пов’язані з історико-соціальним розвитком Херсонщини, використанням педагогічного досвіду минулих поколінь у сучасній системі виховання, глобалізацією суспільства, ресурсо та енергозбереження, менеджменту , маркетингу у різни галузях економіки, удосконаленням методів прогнозування параметрів родючості зрошувальних ландшафтів із застосуванням новітніх технологій та підготовкою мультимедійних навчальних систем для підготовки спеціалістів з цих технологій, інноваційними аспектами розвитку регіонального АПК в умовах інтеграції України до світового господарства, соціального проектування молоді, методологією наукового пізнання, сучасними пріоритетами розвитку та виховання особистості.

Постійне здійснення науково-методичної роботи забезпечило дисципліни, що викладаються в інституті, комплексом сучасних методичних матеріалів.

Прагнення підтримки  високо професійного рівня та донесення до студентської аудиторії новітніх знань та технологій в галузі управління та економіки дає можливість викладачам ХІ МАУП успішно підвищувати власну кваліфікацію.

1. Старший викладач Смутко А.М. у лютому 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему: "Стратегічне планування в системі управління на хлібопекарських підприємствах".

2. Старший викладач Большая Л.М. з 2008 року і по теперішній час - навчання в аспірантурі ПрАТ «ВНЗ «МАУП» м. Київ. Тема дисертації: "Стратегія підвищення інвестиційної привабливості регіону як складова його економічного розвитку (на прикладі розвитку продовольчого комплексу Херсонської області)".

3. Старший викладач Юрченко А.Ю. в 2011 році закінчила аспірантуру Міжнародного університету бізнесу і права за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (готується захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук).

4. Старший викладач Щаслива Г.П. з 2008 року і по теперішній час - навчання в аспірантурі ПрАТ «ВНЗ «МАУП» м. Київ. Тема дисертаційної роботи: „Концепція формування муніципальної системи стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Херсонської області)”

5. Дослідження в межах підготовки докторських дисертацій:        Пилипенко І.О., доцент, к.г.н. "Периферія як елемент територіальної організації суспільства"

6. Риженко І.М. Захист кандидатської дисертації на тему: «Адміністративно-правовий захист органами внутрішніх справ права власності суб’єктів господарювання» - жовтень 2011 рік (Довідка від 24 жовтня 2011р № 074.)

7. Корецька Л.О. Підготовлено до передзахисту кандидатську дисертацію за темою: «Розвиток соціальних інституцій у контексті освітньо-виховного простору Півдня України наприкінці ХVII початку ХХ ст.»

8. Викладачі Кохановська О.В., Криницький Є.А., Тарахтей М.А. навчаються в аспірантурі.

9. Кафедрою гуманітарно – природничих дисциплін та соціології здійснюється науковий супровід експерименту «Застосування соціального проектування як форма громадської роботи молоді». Загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня №36 міста Херсон – керівник Криницький Є.А.

ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ У 2012

з/п

Найменування заходу

Дата проведення

Відповідальний за підготовку та проведення заходу

Координатори

1

Міжнародна науково-практична конференція «Саморозвиток і самодостатність регіонів – шлях до майбутнього країни»

16 - 20 травня  2012 р.

Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Кафедра менеджменту організацій

завідувач кафедри Шкарапата Я.Є.

Тематичний план науково-дослідних робіт
Міжрегіональна Академія управління персоналом

Науково-дослідні роботи підрозділів МАУП

Код завдання

Назва теми 

Інститут

кафедра

Науковий керівник

Термін виконання

Очікувані результати

Ініціативна робота

Одержання палив з відходів пластмас

Менеджмент

доц. Шкарапата Я.Є.

2012-2013

Розробка технологічного процесу

Ініціативна робота

Розробка мікрохвильових технологій для аграрного комплексу

Менеджмент

доц. Шкарапата Я.Є.

2012-2013

Розробка технологічних схем і обладнання для їх реалізації

Ініціативна робота

Теоретичні і методико-прикладні аспекти економічних відносин АПК в умовах інтеграції та глобалізації

Економіка і підприємництво

доц. Юрченко В.В.

2012-2013

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; написання та видання монографії

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)